Tisztelt Bejelentő!


A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján bejelentése megtételét megelőzően az alábbiakról tájékoztatjuk:

A bejelentési rendszerbe a Vöröskő Kft. munkavállalói, valamint a Vöröskő Kft-vel szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

Bejelentésként bármilyen munkavállalói, beszállítói visszaéléssel, a vállalat irányelveinek megsértésével vagy jogszabálysértéssel kapcsolatos információ megosztható.

A bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. A bejelentést név nélkül is meg lehet tenni, de a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető. A kapcsolattartás céljából a bejelentő az e-mail címét megadhatja.

A bejelentéskor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

Abban az esetben, ha a küldő megadja nevét és elérhetőségét, a bejelentésének kezelésével kapcsolatban – annak témájától függően – választ fog kapni. Ez esetben a bejelentő személye és elérhetősége – amennyiben a bejelentett információ nem kötődik szigorúan személyéhez, így bejelentése ezen adatok nélkül is vizsgálható - kizárólag a védelmi vonalat kezelő munkakör számára lesz látható. Ebben az esetben a megadott adatok kizárólag a kapcsolattartást biztosítják. Az adatmezők közül a „Tárgy” és a „Bejelentés” mezők kitöltése kötelező. A kötelező mezők kitöltése után az „Elküld” gombra kattintva a bejelentés elküldésre kerül.

A bejelentés elküldését követően a rendszer automatikusan egy levelet küld a védelmi vonalat kezelő munkakör részére.

A védelmi vonalat kezelő munkatárs megvizsgálja, hogy a bejelentésben közölt információk alapján a bejelentés visszaéléssel kapcsolatos-e. Ha nem visszaéléssel kapcsolatos, erről a bejelentőt tájékoztatja, amennyiben a bejelentő az elérhetőségi adatait megadta.

A védelmi vonalat kezelő munkatárs mellőzheti a kivizsgálást ha:

- a bejelentés a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által ismételten tett;
- a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltével került sor a bejelentésre;
- a név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által tett bejelentést;
- a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

Ha a bejelentés visszaéléssel kapcsolatos, a védelmi vonalat kezelő munkatárs a beérkezett bejelentést nyilvántartásba veszi, majd kijelöli a kivizsgálót/kivizsgálókat, aki(k)nek továbbítja a bejelentést. Kivizsgáló a következő munkakört betöltő személy lehet:

- monitoring osztályvezető
- jogi és szabályozási osztályvezető
- biztonsági vezető
- belső auditor

A bejelentő nem választhatja meg, hogy ki végezze a vizsgálatot, ha azonban valamely kivizsgálóval szemben a bejelentő szerint valamilyen összeférhetetlenségi körülmény áll fenn, indokolással alátámasztva kérheti, hogy ne ő vizsgálja ki az esetet.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadjuk,
b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére adjuk át.

A nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Vöröskő Kft. egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem.

A védelmi vonalat kezelő munkatárs – abban az esetben, ha a bejelentő megadta adatait – visszajelzést küld a bejelentés megérkezéséről.

A kivizsgálók eljárása során az alábbi követelményeket betartva járnak el:

- diszkréció, a bejelentő személyének más által való azonosításának elkerülése,
- ha a kivizsgálás során más személy meghallgatása válik szükségessé, előre figyelmezteti a kikérdezett személyt a következőkről:

o ne kérdezzen rá, ne találgasson a bejelentő kilétére vonatkozóan,
o amennyiben bármely módon sejtése van a bejelentő személyéről, tartózkodjon bármely hátrányos következmény alkalmazásától, hiszen ez önmagában is etikai vétségnek minősül, melynek munkajogi következményei lehetnek,
o a meghallgatás tényéről és tartalmáról mást ne informáljon.

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatjuk a rá vonatkozó bejelentésről, továbbá jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Biztosítjuk részére, hogy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját akár jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá.

A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

A kivizsgáló a kivizsgálást úgy végzi, hogy az legkésőbb a bejelentés megérkezését követő 30 napon belül befejeződjön. E határidőtől - név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével - csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a kivizsgáló tájékoztatja a jogi osztályvezetőt, aki megteszi a szükséges jogi lépéseket. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Vöröskő Kft. által meghatározott magatartási szabályokat, a Vöröskő Kft. a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően a munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Amennyiben a bejelentő megadta elérhetőségét, a bejelentés vizsgálatának lezárásáról, annak eredményéről, a szükséges intézkedések megtörténtéről e-mailben értesíti a bejelentőt. A bejelentőt tájékoztatjuk arról is, hogy ha a bejelentése miatt valaki jogszerűtlenül hátrányos következményt alkalmaz vele szemben, jelentse azt a védelmi vonalat kezelő munkatársnak.
Az adatok megadása nélkül a bejelentés vizsgálata megtörténik, azonban nem tudunk visszajelzést küldeni. (Teljes névtelenséget biztosít)

Kérjük, a lehető legtöbb adat megadásával fejtsd ki a problémát. Javasoljuk az alábbi kérdésekre a részletes válaszadást:
Hol?; Mikor?; Mivel?; Hogyan?; Miért?; Mi történt?; Ki/Kivel?; Mit javasolsz a megoldásra?

Csatolhatsz képet, egyéb elektronikus dokumentumot
(Ctrl lenyomásával több fájlt is megadhatsz. Összesen maximum 10MB méretű fájlt lehet csatolni.)

A bejelentés megtétele előtt kérlek olvasd el az alábbi Tájékoztató linken keresztül elérhető adatkezelésről és a rendszer működéséről szóló tájékoztatót. Az üzenet elküldése csak a tájékoztatókban foglaltak elfogadását követően lehetséges!